Accounts-bloggen

Holdingbolag

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap

TLDR;

Ett holdingbolag är ett bolag som har som främsta uppgift att äga andra bolag. Huruvida det är en bra idé att använda ett holdingbolag eller inte varierar såklart från fall till fall. Men det finns sällan några jättestora nackdelar med holdingbolag, utom att du får ytterligare ett bolag att administrera. Och ibland kan det finnas vissa fördelar med att äga privat och inte genom holdingbolag.

Och såklart den vanliga disclaimern: detta är en blogg, inte kvalificerad skatterådgivning. När det är större pengar involverade måste du själv ha koll eller hitta någon med koll som tittar på ditt specifika fall. Här vill jag bara ge en förståelse för begreppen och skillnaderna.

Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag är ingen formell term utan en beskrivning av ett bolag som har som främsta syfte att äga andra bolag. Oftast används ett helt vanligt aktiebolag som holdingbolag – jag vet faktiskt inte vilken annan bolagsform man skulle använda och i vilken situation det skulle vara aktuellt.

Holdingverksamhet är inte momspliktig så ett bolag med endast holdingverksamhet är normalt inte momsregistrerat och får inte lyfta ingående moms.

Nedan kallar vi ett bolag där du driver verksamhet för ”driftsbolag” och ett holdingbolag för…”holdingbolag”.

Vad händer med K10:an?

K10 är den blankett man lämnar i sin deklaration om man äger aktier i fåmansbolag, läs mer på Så funkar det: Fåmansbolagsreglerna.

K10:an avser de aktier du äger privat, så om du lägger in ett driftsbolag i ett holdingbolag, slutar du lämna K10 i driftsbolaget och börjar lämna K10 i holdingbolaget. Om du har sparade gränsbelopp i driftsbolagets K10 försvinner dessa då du säljer aktierna till holdingbolaget.

Det kan alltså vara idé att titta lite extra på ”hur” du gör övergången för att utnyttja ev sparade gränsbelopp. Om du äger hela driftsbolaget och vill lägga in det i ett holdingbolag men har ett stort sparat gränsbelopp, kanske du istället ska göra om ditt driftsbolag till holdingbolag och starta ett dotterbolag där du lägger driften.

Fördelar med holdingbolag

Skatteregler för ägande i onoterade bolag (näringsbetingade andelar)

Aktier som ägs av ett aktiebolag delas upp i näringsbetingade och ej näringsbetingade andelar. Alla onoterade (dvs inte börsnoterade) aktier utgör näringsbetingade andelar. Även noterade andelar kan vara näringsbetingade, om bolaget äger mer än 10% av rösterna eller om ägandet är ”betingat av rörelsen”. För ett holdingbolag spelar det ingen roll om det ägda bolaget är ett fåmansbolag eller inte.

Aktieutdelningar från näringsbetingade andelar är skattefria till ett aktiebolag. Även reavinster på försäljning av näringsbetingade andelar är skattefria, medan reaförluster är ej avdragsgilla.

Återinvestera vinster utan beskattning

Om ett holdingbolag gör flera investeringar efter varandra, kan man tjäna pengar på investeringar och återinvestera dessa vinster utan att först skatta för dem. De går alltså obeskattade från investering till investering. Jämför det med att, varje gång man får utdelningar eller gör en reavinst, först skatta 22% på vinsten och sedan återinvestera det som är kvar.

Göra din ”exit” i ett holdingbolag

Säg att du startat nästa Facebook (nåja) och nu ska göra en exit på ett antal miljoner. Du har förmodligen inte utrymme i din K10 för att kunna ta en större reavinst till vettig skatt. Eller så kanske du ser framför dig en karriär som affärsängel och vill inte ens skatta de 20% som K10:an i bästa fall tillåter innan du kan återinvestera pengarna. I vilket fall kan du då lägga in ditt aktieinnehav i ett holdingbolag innan din exit, reavinsten och pengarna hamnar i holdingbolaget, och du kan sedan ta ut och skatta fram dem i din egen takt och/eller återinvestera dem.

Förtydliga och förenkla

Om du har flera verksamheter och innehav kan en holdingbolagsstruktur göra situationen lite tydligare och mer ”ordning och reda”. Du slipper dessutom hantera flera olika K10:or, utan allt slussas upp till holdingbolaget och sedan bestämmer du vad som händer mellan dig och holdingbolaget.

Underlätta partnerskap

När flera ägare har ett lönsamt bolag ihop (med privat ägande) kan det ofta hända att man har olika möjligheter att ta emot aktieutdelning till vettig skatt. Om alla använder löneunderlag i K10:an räcker det med en föräldraledighet för att ”halka efter” i sin K10. Då får antingen den med sämst K10 begränsa hur mycket utdelning man tar, alternativt får den med sämst K10 skatta betydligt mer på delar av sin utdelning.

Äger man istället genom bolag kan varje ägarbolag ta emot aktieutdelning skattefritt och sedan bestämmer varje ägare i vilket takt utdelning ”skickas vidare”. Använder man schablonbeloppet i sin K10 får man ju dessutom ett fullt gränsbelopp i sitt holdingbolag, istället för ett lägre (proportionerligt mot ägandet) i verksamhetsbolaget.

Men här finns det fall då privat ägande kan vara bättre – då ägarna regelbundet har stora löneunderlag i sina K10:or. Se mer nedan under Fördelar med privat ägande.

Undvika flera K10:or

På senare år har reglerna kontinuerligt gjort det svårare att få vettiga K10:or i flera parallella privatägda fåmansbolag. Förslaget inför 2018 (som nu drogs tillbaka) hade gjort det ännu sämre. Det verkar som att lagstiftarna inte tycker att man ska kunna ha bra K10:or i flera bolag samtidigt, så om du har flera engagemang skulle detta tala för att samla dem i ett holdingbolag.

Koncernbidrag

Koncernbidrag är ett sätt att resultatutjämna mellan bolag i samma koncern. Vi ska inte gå in på detaljerna här, men två viktiga förutsättningar är att moderbolaget äger mer än 90% av aktierna i dotterbolaget och har gjort det under båda bolagens hela räkenskapsår. Det finns även andra krav, så läs på om koncernbidrag om du vill använda det.

Om koncernbidrag kan lämnas kan då det ena bolaget (mottagaren) i sitt bokslut ta upp en intäkt och det andra (givaren) ta upp motsvarande kostnad. På så sätt kan man inom en koncern resultatutjämna och undvika att ett bolag har stora vinster som beskattas medan ett annat har förluster och kanske t o m hamnar på obestånd.

Risksbegränsning

Om du driver flera olika verksamheter, alternativt driver en verksamhet och dessutom har ägande i andra bolag, kan det vara en idé att separera riskerna. Säg t ex att du har en verksamhet där det faktiskt finns en risk att det går åt pipan – att verksamheten går i konkurs pga dåliga affärer, en stämning el dyl. Då kan bolagets övriga tillgångar utmätas för att betala fordringsägare. Och om bolagets övriga tillgångar består av innehav i andra bolag…ja, du förstår.

Det finns alltså en idé att lägga riskfyllda verksamheter i separata dotterbolag för att isolera risken och inte riskera övriga tillgångar.

En annan poäng är att lönsamma bolag inte ska behöva sitta på för mycket vinstmedel, som kan vara ett frestande mål för någon som tycker sig ha skäl att stämma bolaget. Om man istället kontinuerligt kan slussa upp vinstmedel i holdingbolaget kan man på så sätt skydda vinstmedlen.

Fördelar med att äga privat

Skatteregler för privat ägande i fåmansbolag

Ett fåmansbolag är enkelt uttryckt ett bolag där de fyra största ägarna (eller färre) tillsammans äger mer än 50% av rösterna. Det finns som vanligt lite fler specialfall, men detta är huvuddefinitionen.

I ett fåmansbolag lämnar varje fysisk ägare (dvs privatperson) en blankett K10 där man räknar ut sitt gränsbelopp. Detta är det belopp man kan ta emot som utdelning (eller reavinst) och skatta endast 20%. Belopp utöver gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst (dvs typ som lön).

K10:an och gränsbelopp blir ofta en flaskhals för hur mycket utdelning ägarna i lönsamma bolag kan eller vill ta ut. Läs mer på Så funkar det: Fåmansbolagsreglerna.

Bättre gränsbelopp med löneunderlag

Gränsbeloppet kan räknas ut på olika sätt: med ett schablonbelopp på i dagsläget ca 163 000 kr per bolag och år, eller med en lite mer komplicerad regel som tar med din investering i bolaget samt bolagets lönesumma i beräkningen. Om man har flera anställda i bolaget och själv tar ut en bra lön, kan man genom det s k löneunderlaget får rejält mycket högre gränsbelopp än med schablonbeloppet.

Om du äger genom holdingbolag får du använda lönesumman i driftsbolag i din holdingbolags-K10:a om holdingbolaget äger mer än 50% av driftsbolaget.

Jag vet, nu blev det lite komplicerat. Men enkelt uttryckt: om du är delägare i ett lönsamt driftsbolag med flera anställda och där du själv tar ut en bra lön, får du som privat ägare en betydligt bättre K10 än med schablonbeloppet. Om du däremot äger via holdingbolag får du en bättre K10 endast om ditt holdingbolag äger mer än 50% av driftsbolaget, annars får du endast schablonbeloppet i din K10.

Mindre administration

Även om ett holdingbolag brukar ha ganska enkel admin, är det ju trots allt ytterligare ett bolag som ska administreras, bokföras, göras bokslut i och deklareras. Om du inte gör allt detta själv, har du istället en kostnad för en redovisningsbyrå. Och du får dessutom förmodligen inte tillbaka momsen på dessa kostnader.

Lite beroende på innehaven brukar det ändå ofta löna sig med holdingbolag. Men starta alltså inte en massa bolag i onödan om du har en årlig kostnad för admin och bokslut.

Lättare att skapa än att lösa upp en holdingbolagsstruktur

Inte direkt en fördel för privat ägande, men du kan alltid lätt skapa en holdingbolagsstruktur vid behov. Att lösa upp den kan däremot vara lite knepigare, se nedan. Så om du velar, fundera en och två gånger och om du fortfarande inte är säker kanske du ska avvakta.

Holdingbolag för marknadsnoterade aktier?

Är det även en bra idé att starta ett holdingbolag för att investera på börsen, t ex i aktier, optioner och andra marknadsnoterade instrument? Nja, vi ser inte riktigt samma fördelar här med holdingbolag. Avkastning på marknadsnoterade andelar och andra finansiella instrument beskattas ju i ett aktiebolag med 22% bolagskatt, precis som övriga vinster i bolaget.

Om du har medel i ett bolag som du inte kan eller vill plocka ut som utdelning, och vill investera dem på börsen så länge – gör det för all del. Men om du har privata medel som du ska investera på börsen, ser vi ingen direkt poäng med att först stoppa in dem i ett bolag och sedan investera dem därifrån.

Om du tänker dig ett regelrätt investmentbolag, dvs där du har som heltidsverksamhet att göra investeringar, kanske tar in externt kapital och t o m har anställda – ja, då är det en helt annan sak.

Hur skapar jag en holdingbolagsstruktur?

Detta är i grunden rätt enkelt, men kan göras på olika sätt. Du kan starta ett nytt bolag som blir holdingbolaget och sedan sälja in dina aktier till holdingbolaget. Om du har ett helägt driftsbolag kan du även välja att göra detta till holdingbolag, starta ett dotterbolag och lägga driften där. Det beror lite på situationen.

Man kan även lägga köpeskillingen på de aktier man säljer in på lite olika nivåer beroende på situationen. Du kan i princip sälja aktierna för hur låg köpeskilling du vill till ditt holdingbolag. Däremot kan du inte ta mer betalt än marknadsvärdet utan att bli förmånsbeskattad.

Om du sätter upp holdingbolagsstrukturen från början, behöver du inte ens privat skaka fram två st aktiekapital à 50 000 kr. Du kan istället använda holdingbolagets aktiekapital för att starta dotterbolaget.

Hur löser jag upp en holdingbolagsstruktur?

Det här kan vara lite knepigare. Ofta handlar det om att du vill få ut aktier som ligger i ett holdingbolag för att istället äga dem privat. Men när du köper något av ditt bolag måste du betala minst marknadsvärde för att inte blir förmånsbeskattad. Och vi har dels det praktiska problemet att fastställa marknadsvärdet. Men framför allt kan marknadsvärdet i ett lönsamt bolag bli så högt att det blir för dyrt för dig att köpa ut aktierna.

Sedan kanske du har ett holdingbolag du inte längre behöver. Om det inte kan återanvändas för något annat, har du en kostnad och lite jobb med att likvidera det. Att likvidera ett bolag tar antingen uppemot 5-6 månader och kostar några tusen, eller kostar från ca 10 000 kr och uppåt för snabblikvidation.

Sammanfattning

Om du driver flera verksamheter och/eller har flera innehav i andra bolag, kan holdingbolag ofta vara en bra idé. Men alla situationer är unika och du måste alltid utvärdera just din situation och vid behov ta det via en rådgivare.

 

Se även

Så funkar det: Fåmansbolagsreglerna

17 Kommentarer

 • Tydligt, enkelt och bra. Typiskt Account Factory 🙂

 • Hej. Ett etablerat AB vill starta ett dotterbolag tillsammans med mig där aktiviteten blir en del i koncernen. Ägaren tänker sig äga 50% av det bolag vi startar tillsammans (som juridisk person) där jag då äger resterande 50% och arbetar aktivt i bolaget. Min fundering är hur vi på bästa sätt gör en fördelning av överskott i slutet av året? Jag vill i framtiden äga hyresfastigheter och skulle därmed vilja ackumulera överskottet i bolagsform istället för att skatta ut det privat. Skulle det vara en bra struktur för mig ha ett holdingbolag som äger det andra bolaget där jag är aktiv? Har du andra tankar eller råd angående den procentuella ägarandelen?

  • Hej Tomas!

   Japp, om du vill ackumulera överskottet i ett bolag istället för att skatta fram det privat, är det ett ägarbolag/holdingbolag du behöver.

   Angående vinstfördelningen: Det finns inte så många sätt att fördela överskott i ett aktiebolag – till fysiska delägare får man använda lön (som kan få oönskade skattemässiga konsekvenser) medan ägarbolag får fakturera till verksamhetsbolaget (vilket inte alltid är supertydligt vilka regler som gäller och hur OK det är). Aktieutdelning sker ju alltid proportionellt efter ägande, så där kan man ju liksom bara fördela på ett sätt.

   En annan variant är den s k ”Helsingborgsmodellen”, där verksamheten drivs i ett handelsbolag/kommanditbolag och varje ägare äger sin andel genom ett aktiebolag. Då kan man fördela överskottet i verksamhetsbolaget previs som man vill, och det beskattas i ägarbolagen. En nackdel är såklart att delägarna får fullt ansvar för verksamheten, dvs man kan inte isolera risk till dotterbolaget.

   Disclaimer: Det kan finnas många fler aspekter att beakta, så dra gärna detta via en rådgivare eller gör ordentlig research innan ni spikar strukturen.

 • Hej
  Jag har haft ett AB i va ett halvår. Jag bedriver konsultverksamhet och går med hyfsad vinst. Jag vill så småningom börja investera i att äga fastigheter i mitt bolag. Jag tänker mig att skapa ett holdingbolag som dels äger min konsultfirma men även äger ett eller flera fastighetsbolag.
  Hur skapar jag bäst ett holdingbolag. Bör jag skapa ett nytt AB som köper min befintliga konsultfirma. Eller bör jag låta mitt nuvarande AB bli mitt nya holdinbolag?

  • Hej Tomas!

   Korta svaret är att båda funkar. Vad som är bäst beror väldigt mycket på situationen. Jag ska inte ge mig på att här på bloggen försöka säga vilken du ska välja, där behöver du antingen sätta dig med någon som kollar närmare på ditt case eller själv sätta dig in i alla faktorer. Men här är några saker att ta hänsyn till:

   Du kanske har ett upparbetat gränsbelopp i din K10 för konsultbolaget (dvs sparat utdelningsutrymme)? Om du skapar ett nytt holdingbolag som köper ditt konsultbolag, försvinner det sparade utdelningsutrymmet och du får ”börja om” i K10:an för holdingbolaget. Finns det inget sparat utrymme spelar detta mindre roll.

   Om du har både holdingbolag och konsultverksamhet i samma bolag ”sparar” du så att säga ett bolag, dvs ett mindre bolag att administrera. Dessutom blir bolaget momspliktigt tack vare konsultverksamheten, åtminstone till största delen. En nedsida kan vara att om det finns risk i din konsultverksamhet (ekonomisk risk, risk för att bli stämd etc) utsätts ju övriga innehav i konsult/holdingbolaget för risk. Att ha konsultverksamheten i ett dotterbolag är ju ett sätt att ”isolera” den risken.

   Du kanske har kontrakt, abonnemang, pension, BG-nummer mm i konsultverksamheten. Om du skulle göra konsultbolaget till holdingbolag och skapa ett nytt dotterbolag för konsultverksamheten, skulle du ju behöva föra över allt dit. Ingen ekonomiskt nackdel, bara lite bökigt.

   Huruvida det finns vinster i konsultverksamheten du vill använda dig av för investeringar i holdingbolaget spelar mindre roll. Du kan relativt lätt föra över dem till holdingbolaget om du skulle lägga konsultbolaget under holdingbolaget.

   Det finns också de som har bolagen separata, dvs äger både holdingbolaget och konsultbolaget privat. Och då finns det en speciell manöver för att föra över vinster från konsultbolaget till det nya holdingbolaget – ”separering” tror jag vissa kallar den. Jag vet faktiskt inte på rak arm vad fördelarna med separata bolag är, förutom att man (om inte reglerna ändras) kan få gränsbelopp i båda K10:or förutsatt att du tar ut tillräcklig lön i konsultbolaget för att använda löneunderlaget.

   Hoppas det hjälpte något.

 • ”Om du har sparade gränsbelopp i driftsbolagets K10 försvinner dessa då du säljer aktierna till holdingbolaget.” Är du säker på detta? Talade med PwC om just detta och de sa att om jag som fysisk person har utrymme kvar som jag inte utnyttjat och startar ett holdingbolag som äger mina aktier istället för jag som fysisk person så kan man skapa en ”revers” (skuld), eftersom detta har ett värde. Kika igenom gärna detta en gång till.

  • Hej Erik!

   Nja, helt säker kan man ju aldrig vara. 🙂

   Men jag förstår inte riktigt hur du menar. Skulle man kunna flytta över utdelningsutrymmet i K10:an för driftsbolaget till K10:an i holdingbolaget? I så fall är det mer än jag visste. Och hur skulle en revers (dvs skuldebrev) se ut?

 • Hej!

  Jag äger 25 % av ett holdingbolag som i sin tur äger 100 % av ett flertal andra bolag. För närvarande är holdingbolaget värt ungefär 25 MSEK, vilket förhoppningsvis kommer öka med en hel del innan vi bestämmer oss för att sälja verksamheten. Då till min fråga: Hur går jag till väga för att minimera skatten vid kommande försäljning? Att lägga aktierna i träda i ytterligare ett privat bolag är som jag förstått det en möjlighet, såväl som att återinvestera pengarna skattefritt. Men hur ser det ut om jag skulle vilja ta ut pengarna direkt efter exit; Vilken skattesats hamnar jag på då?

  • Hej Simon!

   Oj, det vågar jag inte svara på såhär på bloggen. Det beror på så många olika faktorer att risken bara skulle vara att det är någon bit jag inte vet om och ger dig fel svar.

   Men förutsatt att dina aktier i holdingbolaget är kvalificerade, beror det ju på ditt gränsbelopp i din K10 hur beskattningen sker vid utdelningar – hur mycket som beskattas med 20% och hur mycket som beskattas som inkomst av tjänst.

   Framför allt när det gäller såpass mycket pengar skulle du behöva bolla detta med en skatterådgivare, om du inte känner att du själv kan läsa in dig på reglerna.

 • Hej Mikael,

  Jag har ett holdingbolag AB som äger ett dotterbolag AB till 100%. När jag startade dotterbolaget så satte jag in 1 miljon som investering och de ligger fortfarande i bolaget. Jag och en kompajon har kommit överens att jag ska sälja 50% av dotterbolaget till honom och han har bara 200.000 kr för investering. Kan jag flytta tillbaka pengar från dotterbolaget till holdingbolaget för att minska aktiekapital? I tillägg hur ska vinsten/utdelning fördelas för nuvarande år när jag ensamt har upparbetat den?

  • Hej Peter!

   Svaret på första frågan beror helt på vad du menar med ”som investering” – har du (ditt holdingbolag gissar jag) lånat in 1 mkr, är det som aktieägartillskott eller är aktiekapitalet 1 mkr?

   Om pengarna är inlånade är det bara att betala tillbaka dem. Men de påverkar å andra sidan inte värdet på bolaget, så du kan även låta dem stå kvar om du vill.

   Om det är ett aktieägartillskott kan bolagsstämman besluta att återbetala dem, så länge du inte gjort förluster som knaprat på tillskottet. Dvs så länge bolaget har tillräckligt med fritt eget kapital kan de återbetalas.

   Om du däremot har ett aktiekapital på 1 mkr i bolaget är det också fullt möjligt men lite bökigare. I så fall måste du göra en nedsättning av aktiekapitalet, vilket är en lite mer omständig process. Jag går inte igenom alla steg här utan det finns ganska bra att läsa på Bolagsverket.

   Svaret på andra frågan är däremot rätt enkelt. Om man äger 50% av ett aktiebolag äger man 50% av bolaget och alla vinster, punkt. Spelar ingen roll hur ägandet såg ut då bolagets vinster tjänades in eller investerades. Och om stämman tar beslut om utdelning är det ägarbilden på stämmodatumet som bestämmer hur utdelningen fördelas. OK, man kan ibland ha ett annat avstämningsdatum men det är nog ovanligt i små bolag.

   Så när man tar in nya ägare är det bra att vid behov ”justera” värdet på bolaget först, precis som du är inne på.

 • Hej Mikael,

  Jag och min man äger (privat) 50 % var i ett bolag. Vi tänkte sälja 25 % var till en person om något år och undrar om det är bäst att äga privat vid försäljningen eller om det är bättre att vi överlåter våra andelar till ett bolag vi äger tillsammans och säljer våra 25 % var via bolaget?

  • Hej Camilla!

   Oj, den är nog omöjlig att svara på utan att veta mer detaljer.

   Enkelt uttryckt är ju argumentet för att lägga in i holdingbolag som störst när du kommer att göra en vinst vid försäljningen som är så stor att du kommer att få skatta rätt dyrt på den. Oftast för att ditt gränsbelopp i K10:an är lågt och stor del av vinsten blir beskattad som inkomst av tjänst. Genom att först lägga in aktierna i ett holdingbolag hamnar istället vinsten skattefritt i holdingbolaget och kan återinvesteras därifrån eller tas ut i din egen (skatteoptimerade) takt.

   Vissa skulle kanske lägga in i holdingbolag även om de hade kunna få ut vinsten till vettig skatt privat. Man kanske ser framför sig att investera i andra bolag och vill få in vinsten helt obeskattad i ett holdingbolag, istället för att skatta 20% privat i K10:an.

   Om ni tänkte sälja till anskaffningsvärde, dvs utan vinst, ser jag däremot inga poänger med att lägga in dem i holdingbolag först. Samma sak om ni tänkte sälja med förlust.

   Men detta är ganska förenklat och generella principer. Man måste titta på varje enskilt fall för att säga något säkert.

 • Hej Mikael,

  jag är egenkonsult och driver min verksamhet i ett aktiebolag där jag äger 10% av aktierna privat. Jag har haft det några år och plockat ut lönebaserad aktieutdelning varje år. Jag har inget sparat utdelningsutrymme för tidigare år (dvs år innan 2018).

  I slutet av 2017 startade jag ett holdingbolag och tanken är att jag ska sälja mitt driftsbolag till mitt holdingbolag.

  Min fråga är hur jag går tillväga utan att förlora mitt upparbetade utdelningsutrymme i driftsbolaget för verksamhetsår 2018 samtidigt som mitt holdingbolag får rätt till upparbetat utdelningsutrymme för verksamhetsår 2019?

  Säljer jag driftsbolaget till holdingbolaget innan årsskiftet så har jag inte rätt till upparbetat utdelningsutrymmet för 2018 då jag inte ägt driftsbolaget hela året.

  Säljer jag driftsbolaget till holdingbolaget efter årsskiftet så har holdingbolaget inte rätt till upparbetat lönebaserat utdelningsutrymme för 2019 då holdingbolaget ej ägt driftsbolaget hela året.

  Tack på förhand!

  • Hej Daniel!

   Förlåt sent svar – har varit lite körigt inför momsdeklarationerna. 🙂

   Ofta försöker man göra såna ”bolagiseringar” så tidigt som möjligt under året, av just de orsaker du nämner. Som du förmodligen vet delas gränsbeloppet för inkomståret ut till den som äger bolaget den 1 januari. Om du t ex gör överlåtelsen innan första lönen 2019 blir det såhär:

   • I driftsbolaget får du ett gränsbelopp för 2019 baserat på löneunderlaget i bolaget 2018. För 2020 får du såklart inget gränsbelopp.
   • I holdingbolaget får du ett gränsbelopp för 2019 enligt schablonregeln. För 2020 får du ett gränsbelopp baserat på löneunderlaget i koncernen 2019.

   Så om du bara kan utnyttja ditt gränsbelopp 2019 i driftsbolaget så funkar väl det? T ex om du kan ta en utdelning på 2019 innan du gör överlåtelsen, eller sätta köpeskillingen så att du gör en reavinst och utnyttjar gränsbeloppet.

   Hoppas det var ett bra svar på frågan.

  • Rättelse, jag äger 100% av aktierna.

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *