Bokföring för små företag. Bara fasta priser. Allt på webben.

Redovisningsbyrån för små företag

Vi sköter din bokföring

Account Factory tar hand om ditt företags bok­föring, bok­slut, dekl­arationer och löner. Vi mini­merar ditt siffer­arbete sam­tidigt som du har infor­mation till­gäng­lig när du behöver den. Det enda du gör är att leve­rera dina underlag till oss.

Vi är din ekonomi­avdelning, före­tags­råd­givare och skatte­kon­sult. Vi hjälper dig både med små frågor och kom­plicerade skatte­ärenden.

Fasta priser för små företag

Account Factory arbetar endast med små före­tag och vi har an­passat våra tjänster därefter. Vi förenklar bok­föringen och pre­sen­terar infor­mation till dig på ett lätt­fattligt sätt.

Vi har endast fasta års­priser på våra tjänster. Du vet all­tid hur mycket din bok­föring och råd­givning kommer att kosta, oav­sett hur ofta du hör av dig till oss.

Papperslöst och webbaserat

Account Factory bokför pappers­löst. Du scannar dina under­lag och skickar dem elek­troniskt till oss, via e-mail eller en delad Drop­box­mapp.

All han­tering av under­lagen sker sedan elek­troniskt. Dina rap­porter och under­lag kom­mer du enkelt åt på webben.